درباره دکتر حمید رضا صنعتی

پزشک عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۳۸۱)

تخصص قلب و عروق (دانشگاه ایران – ۱۳۸۵)

فلوشیپ اینترونشن (دانشگاه ایران – ۱۳۸۷)

بورد تخصصی قلب و عروق (از سال ۱۳۸۵)

فلوشیپ اینترونشن (از سال ۱۳۸۷)

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴)

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۹۴ تاکنون)