درباره دکتر حمید رضا صنعتی

پزشک عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی – 1381)

تخصص قلب و عروق (دانشگاه ایران – 1385)

فلوشیپ اینترونشن (دانشگاه ایران – 1387)

بورد تخصصی قلب و عروق (از سال 1385)

فلوشیپ اینترونشن (از سال 1387)

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران (1385 تا 1394)

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394 تاکنون)