انتشار کتاب Interventional Cardiology

کتاب Interventional Cardiology (قلب و عروق مداخله‌ای) چاپ شد. فصلی از این کتاب تحت عنوان Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty توسط دکتر حمیدرضا صنعتی […]